Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Facebook

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej "Co po Habsburgach? Ład polityczny i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej"

Koło Naukowe „Phronesis” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
oraz
Koło Naukowe Europy Wschodniej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Co po Habsburgach?
Ład polityczny i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej
po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej

Data: 20-21 maja 2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII),
ul. Bernardyńska 3

Opiekunowie naukowi:
dr Maciej Zakrzewski
dr Paweł Krokosz
dr Marcin Chorązki
dr Sławomir Cebula

Skutkiem I wojny światowej była nie tylko hekatomba milionów mieszkańców i żołnierzy walczących na wszystkich frontach oraz ruina gospodarcza państw zaangażowanych w konflikt, lecz także całkowita likwidacja XIX-wiecznego ładu europejskiego. Pokonane państwa centralne musiały zgodzić się na dyktat podpisywanych w różnych miastach Europy traktatów. Nie do przecenienia dla losów Europy Środkowo-Wschodniej był rozpad Cesarstwa Austro-Węgierskiego na szereg mniejszych krajów i upadek dynastii habsburskiej. Wraz z klęską wojenną runął wielki polityczny projekt cesarza Franciszka Józefa I, a ludność wchodząca w skład wielonarodowej monarchii została zmuszona odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej i zmierzyć się z brakiem autorytetu w postaci cieszącej się popularnością i szacunkiem dynastii. Była to jednak wielka szansa dla narodów, które niegdyś utraciły niepodległość, bądź nigdy jej nie posiadały, do budowy i kształtowania swego nowego, już niezależnego bytu państwowego.
W 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego i 99. rocznicę podpisania traktatu w Trianon Koło Naukowe „Phronesis” wraz z Kołem Naukowym Europy Wschodniej mają zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w konferencji naukowej dotyczącej ładu w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej.
W trakcie obrad konferencyjnych podejmiemy dyskusję nad geopolitycznym znaczeniem rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz spróbujemy ustalić, jakie były jego skutki w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, etnicznym oraz wyznaniowym. Przyjrzymy się także, czy my – ludzie żyjący w XXI wieku – odczuwamy jakikolwiek wpływ istnienia tego ogromnego projektu politycznego, jakim były Austro-Węgry.

Zakres tematyki konferencyjnej:

• Armia austro-węgierska i jej udział w I wojnie światowej (wybór problematyki)
• Proces rozkładu imperium na przykładzie Austro-Węgier
• Stereotypy funkcjonujące w obrębie i wobec państwa austro-węgierskiego
• Źródła historyczne służące do podjęcia badań nad tematyką poświęconą funkcjonowaniu i rozpadowi monarchii habsburskiej
• Ład geopolityczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie Austro-Węgier
• Konflikty narodowościowe i religijne na terytorium Austro-Węgier przed i po ich rozpadzie
• Dziedzictwo monarchii austro-węgierskiej
• Los Habsburgów po upadku Austro-Węgier

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, politologów, miłośników historii mówionej, socjologów, regionalistów, kulturoznawców, antropologów, psychologów oraz wszystkie pozostałe osoby zajmujące się eksploracją zakreślonego pola badawczego.

• Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 31 marca 2019 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcyvp-1tK-hwgUNoya0osxH2C9Fb_yHZI5UOf6q60eyRdxg/viewform

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji odnośnie zakwalifikowania nadesłanych zgłoszeń. Zgłaszający zostaną poinformowaniu o przyjęciu proponowanego tematu drogą elektroniczną.

• Wszelkie zapytania związane z organizacją prosimy wysyłać na adres: knew.upjp2@gmail.com.

• Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 120 zł (materiały konferencyjne, obiad w dniu referatu, publikacja pokonferencyjna). Dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie obowiązuje zniżka 50%.

• W cenę opłaty konferencyjnej nie jest wliczony nocleg – zapewniamy jednak pomoc w jego znalezieniu po wcześniejszym zgłoszeniu.

• Kwestie dotyczące publikacji pokonferencyjnej zostaną sprecyzowane podczas zamknięcia obrad konferencji.

• Wystąpienia można przygotowywać w językach obowiązujących w monarchii austro-węgierskiej.

Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------

What after the Habsburgs?
Political and Social Order in Central and Eastern Europe after the fall of the Austro-Hungarian Monarchy

Date: May 20-21, 2019.
Place: Pontifical University of John Paul II in Krakow (UPJPII), 3 Bernardyńska Str.

Scientific Committee:
dr Maciej Zakrzewski
dr Paweł Krokosz
dr Marcin Chorązki
dr Sławomir Cebula

The result of the WWI was not only the deaths of millions of inhabitants of Europe, included those who fought on all fronts but also the economic ruin of states involved in the conflict and complete elimination of the 19th century European order. The defeated central states had to agree on the dictates of treaties signed in various European cities. One can not overestimate the fate of Central and Eastern Europe was the breakup of the Austro-Hungarian Empire into a number of smaller countries and the decline of the Habsburg dynasty.

The great political project of Emperor Franz Joseph I fell along the defeat and the population of the multinational monarchy was forced to find a new political reality and face the lack of authority in the form of the popular and respected dynasty. However, this was a great chance for all those nations that once lost their independence, or never had it before, to build their new and irrespective political existence

On the 100th anniversary of the Treaty of Versailles and the 99th anniversary of the Treaty of Trianon, the Scientific Circle "Phronesis" together with the Scientific Circle of Eastern Europe would like to invite whoever it may concern to participate in a conference on the order in Central and Eastern Europe after the breakup of the Austro-Hungarian Empire.
During the meeting we will discuss the geopolitical significance of the disintegration of the Austro-Hungarian Empire and will try to determine its effects in the political, social, economic, ethnic and religious dimensions. We will also try to find an answer whether the existence of that huge political project, which was Austria-Hungary, does still have any impact on us, people living in the 21st century.

The scientific program will focus on:

• Austro-Hungarian army and its participation in WWI
• The process of the empire's declain on the example of the Austro-Hungarian Empire
• Stereotypes within and towards the Austro-Hungarian state
• Historical sources for research on topics related to the functioning and decaying of the Habsburg monarchy
• Geopolitical order in Central and Eastern Europe after the fall of Austria-Hungary
• Nationalistic and religious conflicts on the Austro-Hungarian territory before and after its collapse
• The legacy of the Austro-Hungarian monarchy
• The fate of the members of Habsburg dynasty after the fall of the Austro-Hungarian Empire

The conference aims to bring together leading academic scientists, historians, political scientists, oral history fanciers, sociologists, anthropologists, psychologists and all other researches.

• Organizers of the conference welcome online submissions written in Polish or English language that are closely related to the areas specified in the call for papers. Abstract should not exceed 2500 characters and it must clearly indicate the problem, objectives, research methods, results and conclusions. Abstract must be submitted online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcyvp-1tK-hwgUNoya0osxH2C9Fb_yHZI5UOf6q60eyRdxg/viewform?fbclid=IwAR2tqSamwgwPkOQZ2NmOV77OH-1FUeRExJ5fjrMufLNPIgmUg9jipH4tZG0
by the closing date of 31 March 2019. Abstracts are evaluated and selected by the scientific committee of the conference and scholars specialized in this field. Acceptance of abstracts will be confirmed online and also online published.
• Should you have further queries about our Conference, please address them to the following address: knew.upjp2@gmail.com.
• Registration Fee is EUR 30 (50% discount applicable for students of the Papal University of John Paul II in Krakow) and it includes: participation in all sessions, coffee breaks, lunch on the day of the conference, conference materials and post-conference publication.
• The fee does not include the accommodation - however, to support you in securing your accommodation we provide help in finding it after prior notification.
• The official language of the conference is Polish and all papers and presentations should be in Polish, however English language as well as the languages of the Austro-Hungarian monarchy will be accepted.

We look forward to your participation in this conference.

Sekretariat Instytutu Historii

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 10.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny

sekretarz: Magdalena Klasa

Informacje podstawowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019