Religia w filozofii postsekularnej


kierunek: FILOZOFIA

specjalność: religia w filozofii postsekularnej

typ studiów: studia drugiego stopnia

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia powinni, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę [nurl=http://wd.upjp2.edu.pl]Wirtualnego Dziekanatu[/nurl], złożyć następujące dokumenty w sekretariacie Wydziału Filozoficznego:
• kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
• życiorys (FORMULARZ);
• oryginał świadectwa dojrzałości (lub odpis);
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub uwierzytelnioną kopię);
• kserograficzną kopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
• zdjęcie w formie elektronicznej (CD) kolorowe, 20x25 mm rozdzielczości 300 dpi;
• czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;
• osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (Dziekana lub Dyrektora Instytutu).

kryteria kwalifikacji:

studia drugiego stopnia
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego powinni (po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę [nurl=http://www.wd.upjp2.edu.pl] www.wd.upjp2.edu.pl[/nurl] lub [nurl=http://filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/rekrutacja/]www.filozofia.upjp2.edu.pl[/nurl] złożyć następujące dokumenty w sekretariacie Wydziału Filozoficznego:
• kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
• życiorys (formularz dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu);
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
• czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;

limit miejsc
Na każdą z trzech ścieżek dydaktycznych studiów II stopnia istnieje limit miejsc 30 osób. W całości limit miejsc na studia II stopnia wynosi 90.

kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja na studia drugiego stopnia dokonywana jest na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ze studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub magisterskich.

Terminy:
Rejestracja i przyjmowanie dokumentów:
do 16.09.2011 (piątek)

Ogłoszenie listy rankingowej:
22.09.2011 (czwartek)
*****************

Filozofia postsekularna jest tą gałęzią filozofii współczesnej, która wyrasta z kryzysu i krytyki metafizyki. W najogólniejszym planie można ją określić jako filozofię ponowoczesną podejmującą zagadnienia religijności i sekularyzacji.
Umieszczając filozofię postsekularną w perspektywie historyczno-filozoficznej można ją określić – za Jurgenem Habermasem – jako pewien typ uprawiania teorii, w której istotnym problemem jest kwestia obecności religii w nowoczesnych społeczeństwach Zachodu. Z drugiej strony – według Waltera Benjamina oraz całej Szkoły Frankfurckiej – filozofia ta jest próbą krytycznej analizy świeckich projektów (po)nowoczesności jako uwikłanych w kryptoteologiczne spory. Tym samym polemiczne ostrze wymierzone zostaje tak w Karla Löwitha i jego tezę o sekularyzmie, jak wobec Carla Schmitta i jego tezę o anty-sekularyzmie.
Podstawowym zadaniem przed jakim staje tak rozumiany filozof postsekularny jest odpowiedź na dwa zasadnicze pytania „jaki jest mój stosunek do nowoczesności?” oraz „jakie miejsce w nowoczesności powinna zajmować religia?”.
Próba odpowiedzi na pierwsze pytanie zarysowuje od razu trzy perspektywy (a) premodernistyczną (John Milbank, Catherine Pickstock, Krzysztof Mech), (b) modernistyczną (Jurgen Habermas, Charles Taylor, Richard Rorty) oraz (c) postmodernistyczną (Jacques Derrida, Jean-Francis Lyotard, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Gianni Vattimo)
Drugie pytanie stawia filozofów postsekularnych przed alternatywą: albo próbujemy ratować religie przed nowoczesnym zarzutami o heteronomie i ponowoczesnymi zarzutami o absolutyzm (Charles Taylor, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion), albo próbujemy ratować religię przed nią samą i widzimy jej rolę jako działalność zupełnie świecką, nie odniesioną do żadnej ewentualnie teistycznej postawy (Alain Badiou, Slavoj Zizek, Jacques Derrida).
Prowadzone przez nas badania oraz zajęcia będą koncentrowały się na różnorakich próbach odpowiedzi na te dwa postawione wyżej pytania. Stąd proponowane wykłady zostaną podzielone według takich zagadnień:


A. Zajęcia obligatoryjne
1. Wstęp do filozofii postsekularnej wykład (M. Urban, K. Tarnowski, U. Idziak, M. Polak, M. Pospiszyl) 60h
2. Wstęp do filozofii postsekularnej ćwiczenia (M. Pospiszyl) 60h
3. Kryzys i krytyka metafizyki (K. Tarnowski) 30h
4. Kryzys i krytyka metafizyki ćwiczenia (J. Barcik/M. Polak) 30h
5. Filozofia religii w XX wieku (J. A. Kłoczowski) 45h
6. Filozofia religii w XX wieku ćwiczenia (J. Barcik) 45h
7. Nowoczesny ateizm od Feuerbacha do Zizka (K. Tarnowski) 30h
8. Nowoczesny ateizm od Feuerbacha do Zizka ćwiczenia (M. Polak) 30h

B. Wykłady monograficzne i konwersatoria (30/60h):

I Strategie postsekularne
1. Religia i nowoczesność (K. Mech)
2. Post-fenomenologia i zwrot teologiczny w filozofii francuskiej (K. Tarnowski)
3. Dekonstrukcja i chrześcijaństwo (U. Idziak)
4. Religia po F. Nietzschem (J. A. Kłoczowski)
5. Święty Paweł postsekularny (M. Pospiszyl)
II Teologia i polityka
1. Teologia feministyczna (J. Barcik)
2. Nowa Lewica i chrześcijaństwo (M. Pospiszyl)
3. Walter Benjamin (M. Urban)
4. Carl Schmitt (P. Andryszczak (?))
5. Religia a przemoc (D. Motak)
III (Po)nowoczesność jako problem
1. Habermas i filozoficzne dyskursy nowoczesności (vacat)
2. Racjonalna irracjonalność ponowoczesności (M. Polak)
3. Pluralizm religijny (G. Chrzanowski)