Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - ogólna charakterystyka studiów


STUDIA I STOPNIA
Studia pierwszego stopnia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" trwają 3 lata (6 semestrów) i gwarantują zdobycie tytułu zawodowego licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej z wybraną specjalnością. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru w roku akademickim 2010/2011 jednej z dwóch specjalności:
- dziennikarstwo,
- edukacja i kultura medialna.
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób. Celem tych specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, animacji kultury medialnej, jak i w teoretycznej edukacji medialnej.
Specjalność "dziennikarstwo" ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych.
Specjalność "edukacja i kultura medialna" przygotowuje kadrę profesjonalnych pedagogów i wychowawców medialnych oraz animatorów kultury medialnej.
Studenci mają także możliwość zdobycia dodatkowo uprawnień nauczycielskich w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu "kultury i cywilizacji medialnej", przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
- dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
- dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
- medialny public relations;
- rzecznictwo prasowe;
- marketing medialny;
- pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
- medialne wychowanie rodzinne;
- duszpasterstwo mediów;
- ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
- animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów. Absolwent studiów I stopnia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z dwóch specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze edukacji medialnej. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent będzie znać języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie się posługiwać językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany i uprawniony do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie lub na innych kierunkach zgodnie z obowiązującymi standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Absolwent studiów I stopnia kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.

Studia II stopnia
Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" trwają 2 lata (4 semestry) i gwarantują zdobycie tytułu naukowego magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru w roku akademickim 2010/2011 jednej z trzech specjalności:
- dziennikarstwo specjalistyczne w trzech specjalizacjach:
specjalizacja radiowa
specjalizacja telewizyjna
specjalizacja prasowa,
- edukacja i kultura medialna,
- public relations.
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób (dla edukacji medialnej: 10 osób). Celem tych trzech specjalności w ramach kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, animacji kultury medialnej i public relations, jak i w teoretycznej edukacji medialnej.
Specjalność "dziennikarstwo specjalistyczne" ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych na trzech proponowanych specjalizacjach: specjalizacja radiowa, specjalizacja telewizyjna, specjalizacja prasowa.
Specjalność "edukacja i kultura medialna" przygotowuje kadrę profesjonalnych pedagogów i wychowawców medialnych oraz animatorów kultury medialnej i nauczycieli dziennikarstwa.
Celem trzeciej specjalności, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.
Studenci mają także możliwość zdobycia dodatkowo uprawnień nauczycielskich w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu "kultury i cywilizacji medialnej", przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
- dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
- dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
- medialny public relations;
- rzecznictwo prasowe;
- marketing medialny;
- pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
- medialne wychowanie rodzinne;
- duszpasterstwo mediów;
- ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
- animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej, jaką prezentujemy w programie studiów II stopnia, z bogatą ofertą przedmiotów fakultatywno-specjalnościowych, gwarantuje absolwentom studiów fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze współczesnej komunikacji społecznej.
Absolwent studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z trzech specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze edukacji medialnej i public relations. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów II stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów II stopnia kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.
Studia II stopnia wprowadzają także w naukową pracę badawczą. Absolwent zdobędzie metodologiczne przygotowanie do realizowania medioznawczych prac badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym w ramach prowadzonego magisterskiego seminarium naukowego, które umożliwi uzyskanie tytułu naukowego "magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej". Absolwent będzie przygotowany do przyszłej naukowej pracy badawczej i profesjonalnego działania zawodowego, odpowiadającego poziomowi tytułu naukowego. Absolwent będzie także przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).